EFOP-3.3.5-17-2017-00029

Szülők részére:

Versenyek

Lánchíd a médiában

Sajtómegjelenés

EFOP-3.3.5-17-2017-00029

„Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban”

 

A Kecskeméti Tankerületi Központ sikeresen pályázott az EFOP-3.3.5-17 azonosító számú, Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása című pályázati kiírásra. Intézményünk mindhárom iskolája (Arany János iskola, Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola, Móra Ferenc iskola) részt vesz a pályázati megvalósításban.

A bentlakásos és napközi formában megvalósuló tematikus tanulási alkalmak lebonyolítása a felhívásban foglaltaknak megfelelően 2018. június és 2019. június utolsó két hetében történik.
A tematikus programok megfelelnek az alábbi elvárásoknak. Tematikus bentlakásos program esetében 6 nap, 5 éjszaka egy tematikus hét, mely során teljes ellátás, szállás, a tematikus programmodulhoz kapcsolódó élménypedagógia program komplex lebonyolítása valósul meg. A bentlakásos program helyszíne az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 konstrukció keretében kialakított és lefolytatott minősítési eljárásban részt vett szálláshely. A tematikus napközi keretében 5 nap/hét alatt minden nap legalább 8 órában kerül tematikus program megszervezésre, napi négyszeri étkezés mellett. Mindkét típusú program megvalósítása esetében az intézmények pedagógusai, segítők, animátorok is bevonásra kerülnek.

A délelőtti programok folyamán gyakorlati tapasztalatszerzésen alapuló foglalkozások, kreatív problémamegoldásra inspiráló együttműködési tevékenységek alkalmazása valósul meg élményalapú tanulás módszertanával. Az 5. nap a projekt-produktum bemutatásával zárul, melyet bemutatnak a fiatalok.

A délutáni programok során személyiség- és készségfejlesztő tevékenységek valósulnak meg, amelyek biztosítják az aktív, fejlődést elősegítő szabadidő eltöltését készségfejlesztő tevékenység végzése által. A délután programok kétszer másfél órás blokkból állnak, melyek lehetőség szerint sok mozgással, tevékenykedéssel járnak. Célja, hogy a gyerekek fejlesszék szociális kompetenciáikat és kommunikációs képességeiket. Cél, hogy képesek legyenek betartani az együttélés szabályait, alkalmazkodjanak különböző életvezetési módokhoz, egymás szokásaihoz. Ismerjék meg jobban önmagukat és legyenek képesek a konfliktusokat megoldani. Ezekben a tevékenységekben aktív szerepet vállalnak a közösségi munkás fiatalok, akik a kisebbek célképzését, önreflexióját.

 

A támogatott projekt keretében a 2017/18-as tanév során június utolsó két hetében iskolánk több mint 400 diákja vett részt öt különböző napközis, valamint két bentlakásos táborban. A táborok tematikája a Digitális világ, tudatos médiahasználat; a Környezetvédelem, természetismeret, a Közlekedés – KRESZ, a Művészeti nevelés; valamint a Sport, egészségre nevelés. A táborozó gyermekek programcsomagot, tisztasági csomagot, édességcsomagot és pólót is kaptak a tábor elején. A heti változatos programokon nagyon jól érezték magukat, a táborok csúcspontja pedig minden alkalommal a kirándulás volt!

Projekt  céljai

 • a diákok szabadidejének a tanítási szünetben történő hasznos eltöltése
 • tanórán kívüli gyakorlati tapasztalatszerzés
 • A korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása (kooperatív pedagógiai kultúra)
 • az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása,
 • az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése,
 • a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése
 • az iskolai lemorzsolódás csökkentése.
 • a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül,
 • az élményalapú tanulás módszertani megalapozására,
 • a tanulás közösségi élménnyé formálására.
 • olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet
 • újfajta, nem formális és informális program tesztelése
 • Az informális és nem formális tanulási alkalmak az EFOP-3.2.15A/EKOP-17 kiemelt projekt keretében fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra épül.

 

A táborok tematikájának rövid összefoglalása:

Ssz.

Tematika, modul

Megvalósult program

A program során kitűzött célok

Tantárgyi kapcsolódás

1.

Digitális világ, tudatos média­használat

Digital Art – Digitális alkotás

A tanulók ismerjék meg az internet veszé­lyeit és ennek megfelelően alakítsák a fel­töltendő és digitális tartalmakat a monda­nivaló megtartása mellett! Legyenek képesek a számítógépet a játékon kívül­ről, egységes egészként látni és legyenek képesek az alapműveletek végrehajtásá­ra, az alapprogramok használatára. Lássák be, hogy ami egyedül nehéz, bonyolult, hosszadalmas feladat, az a közösségben könnyebb.

Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Erkölcstan

 

2.

Közlekedés, KRESZ

Egészség Manók – avagy játékos egészség nevelés

 

Az egészséggel, mozgással kapcsolatos ismeretszerzés, képességfejlesztés, amely elősegíti a közösségbe való beilleszkedést, az együttműködést, kötelesség- feladattu­dat kialakulását, az önálló közlekedés alapjai elsajátítását, az alkalmazkodóké­pesség fejlesztését.

Technika, életvitel és gyakorlat

 

3.

Művészeti nevelés

Népmesék világa – Mátyás király udvarában

A tanulók ismerjék meg a népmeséken keresztül a mese és monda közti különb­ségeket, bővüljön az ismeretük a közép­korról és a reneszánsz világáról. Az elsajá­tított mesék és dalok segítségével bővül­jön a szókincsük, a kézműves tevékenysé­gek révén fejlődjön az esztétikai érzékük, a logikus, a problémamegoldó, az algorit­mikus gondolkodásuk, a kreativitásuk, a finommotorikájuk.

Magyar nyelv és irodalom,

Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc

4.

Környezetvédelem, természetismeret

Életfeltételek – életjelenségek

A gyermekek játékos formában ismerjék meg Földünk környezeti terheléseit. Tudatos és tudattalan szennyezéseikkel szembesüljenek az életfeltételeket vizsgálva. A környezetszennyezés általá­nos hatásait ismerjék fel saját életükben. Tudatosuljon bennük a természet sérülé­kenysége, s ebben a személyes felelőssé­gük. Az életmódjukban fedezzék fel a környezeti kölcsönhatásokat. Fejlődjön az egyéni problémamegoldásra irányuló kreatív gondolkodásuk. A napi rutinba építsék be a környezeti terhelések csök­kentésének igényét. E témában mutassa­nak pozitív példát szűkebb és tágabb kör­nyezetük számára.

Környezetismeret, Természetismeret, Technika, életvitel és gyakorlat

 

5.

Sport, egészségre nevelés

Aprajafalva – A Hupikék Törpikék egészségbirodalma

 

Mozdulj rá! – sportos, játékos feladatok a legkisebbeknek

Az egészséggel, mozgással kapcsolatos ismeretszerzés, képességfejlesztés, amely elősegíti a közösségbe való beilleszkedést, az együttműködést, kötelességtudat-fela­dattudat kialakulását, az egészséges élet­vitellel kapcsolatos attitűdök pozitív irá­nyú változását, a pozitív mintaadást mind a kortárs, mind a családi környezetben. Fejleszti továbbá a résztvevők mozgáskul­túráját, szabálytudatát, -tartását.

Testnevelés és sport, Környezetismeret

 

 

 

 

 

 

A 2018/19-es tanévben továbbfolytatódtak a tematikus hetek június utolsó két hetében.

Az Arany János iskolában 6 napközis és 1 bentlakásos (Borsihalom) tábor, a Lánchíd Utcai Spot Általános Iskolában 5 bentlakásos tábor, a Móra Ferenc iskolában 2 bentlakásos tábor valósult meg.

A táborok tematikájának rövid összefoglalása:

Ssz.

Tematika, modul

Megvalósult program

A program során kitűzött célok

Tantárgyi kapcsolódás

1.

Digitális világ, tudatos média­használat

Digital Art – Digitális alkotás

A tanulók ismerjék meg az internet veszé­lyeit és ennek megfelelően alakítsák a fel­töltendő és digitális tartalmakat a monda­nivaló megtartása mellett! Legyenek képesek a számítógépet a játékon kívül­ről, egységes egészként látni és legyenek képesek az alapműveletek végrehajtásá­ra, az alapprogramok használatára. Lássák be, hogy ami egyedül nehéz, bonyolult, hosszadalmas feladat, az a közösségben könnyebb.

Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Erkölcstan

 

2.

Közlekedés, KRESZ

Egészség Manók – avagy játékos egészség nevelés

 

Az egészséggel, mozgással kapcsolatos ismeretszerzés, képességfejlesztés, amely elősegíti a közösségbe való beilleszkedést, az együttműködést, kötelesség- feladattu­dat kialakulását, az önálló közlekedés alapjai elsajátítását, az alkalmazkodóké­pesség fejlesztését.

Technika, életvitel és gyakorlat

 

3.

Művészeti nevelés

Népmesék világa – Mátyás király udvarában

A tanulók ismerjék meg a népmeséken keresztül a mese és monda közti különb­ségeket, bővüljön az ismeretük a közép­korról és a reneszánsz világáról. Az elsajá­tított mesék és dalok segítségével bővül­jön a szókincsük, a kézműves tevékenysé­gek révén fejlődjön az esztétikai érzékük, a logikus, a problémamegoldó, az algorit­mikus gondolkodásuk, a kreativitásuk, a finommotorikájuk.

Magyar nyelv és irodalom,

Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc

4.

Környezetvédelem, természetismeret

Életfeltételek – életjelenségek

A gyermekek játékos formában ismerjék meg Földünk környezeti terheléseit. Tudatos és tudattalan szennyezéseikkel szembesüljenek az életfeltételeket vizsgálva. A környezetszennyezés általá­nos hatásait ismerjék fel saját életükben. Tudatosuljon bennük a természet sérülé­kenysége, s ebben a személyes felelőssé­gük. Az életmódjukban fedezzék fel a környezeti kölcsönhatásokat. Fejlődjön az egyéni problémamegoldásra irányuló kreatív gondolkodásuk. A napi rutinba építsék be a környezeti terhelések csök­kentésének igényét. E témában mutassa­nak pozitív példát szűkebb és tágabb kör­nyezetük számára.

Környezetismeret, Természetismeret, Technika, életvitel és gyakorlat

 

5.

Sport, egészségre nevelés

Aprajafalva – A Hupikék Törpikék egészségbirodalma

 

Mozdulj rá! – sportos, játékos feladatok a legkisebbeknek

Az egészséggel, mozgással kapcsolatos ismeretszerzés, képességfejlesztés, amely elősegíti a közösségbe való beilleszkedést, az együttműködést, kötelességtudat-fela­dattudat kialakulását, az egészséges élet­vitellel kapcsolatos attitűdök pozitív irá­nyú változását, a pozitív mintaadást mind a kortárs, mind a családi környezetben. Fejleszti továbbá a résztvevők mozgáskul­túráját, szabálytudatát, – tartását.

Testnevelés és sport, Környezetismeret

6.

 

 

 

 

 

 

 

Életvezetés, családi életre nevelés

Természetesen nem arról van szó, hogy a gyermek mutatkozik otthon nevelő szerepben, de viselkedésével, ismereteinek, tapasztalatainak átadásával elgondolkodásra késztetheti családtagjait, formálhatja gondolkodásukat.

A gyerekeket nagyon sokféle hatás éri napjainkban, ezért, ha segíteni szeretnénk őket a harmonikus családi élet felé, nekünk is több oldalról kell közelednünk feléjük. Ennek egyik lehetséges útja a családi életre nevelés megjelenése az iskolában. A foglalkozásokon a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelően kapnak bevezetést az önismeret, a jellemnevelés, a serdülőkor, a szerelem, a párválasztás, a házasságra való felkészülés kérdéseibe.

Magyar nyelv és irodalom,

Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc

Scroll to Top