Jó Gyakorlatok

Szülők részére:

Versenyek

Lánchíd a médiában

Sajtómegjelenés

A Jó gyakorlatok az iskolánkban működő egyik projektcsoport összefoglaló neve. Mivel iskolánk minősített tehetségpont (kiváló!), az ehhez való tartozás egyik feltétele, hogy az intézmény ún. jó gyakorlatokat végezzen. Azon koncepciók, melyek az iskolában jól működnek; mint szellemi termékek bekerülhetnek az ezen hálózatban együttműködő iskolák közösségi terébe, melynek know how-ját meg is vásárolhatják egymástól

Az alábbi jó gyakorlatoknak van hagyománya a Lánchíd Sport Általános iskolában:

 

Tervezzünk  napközit!
Az iskolai napközi otthon az iskola szerves része, az egyik legfontosabb nevelési színtere. Akkor működik jól, ha értékrendszere azonos a nevelőtestület által választott, az iskolai Pedagógiai Programban található értékrendszerrel. A kitűzött célok és feladatok mellé megfelelő követelményrendszert állít, amely jól mérhető.

 

Az iskolai napközi otthoni nevelőmunkában  ugyanúgy, mint a nevelés minden területén  a tanulói személyiséget leginkább a tudatos tevékenység végzése, a rendszeres cselekvés alakítja. Ezt a tevékenységet foglalja rendszerbe az általunk bemutatott jó gyakorlat.

A munkához egy részletesen kidolgozott, teljesen újszerű és korszerű fejlesztési tervvel járulunk hozzá, amely segítséget és biztonságot ad a napközis nevelőnek a komplex tervező, szervező felkészüléshez és megvalósításhoz. Olyan NAT kompetenciák fejlesztését tűzi ki célul, melyekre minden tanulónak szüksége van az egyéni boldoguláshoz, testi-lelki egészségének megőrzéséhez, szűkebb-tágabb környezetébe való beilleszkedéshez, az önálló ismeretszerzéshez.

Konkrét célok:

  • A napközit megtöltse tartalommal.
  • A személyiséget komplexen fejlessze.
  • Tanulási tevékenységet összehangolja az órai munkával.
  • Jó programokat biztosítson az értékes szabadidő eltöltéséhez.
  • Erősítse a csoport, közösség összetartozásának érzését.

 

 

Összkar Kórustalálkozó

A zenei nevelés és a kórusmozgalom színvonalának emelése kórustalálkozók szervezésével az iskolák énekelni szerető diákjainak és az énektanítás iránt elkötelezett pedagógusoknak.

A találkozó célja, hogy a gyerekek részesülhessenek az összefogás, a közös cselekvés és ezen belül a közös éneklés örömében. Hogy másoknak is kedvet csináljanak olyan tevékenységhez, amelynek lényegét a művészi produkció létrehozása mellett a részvétel és a közös erőfeszítés adja.

 

Ér-Gyű-Ke!         (Érdeklődj! Gyűjts! Keress!)

  • A gyerekek felkészítése a közéleti szerepvállalásra, csoportos és önálló kutatómunka végzésével.
  •  Feladatmegoldó rutin kialakítása, célszerű, változatos tanulási technikák alkalmazásával a diákok tudásának, minőségi szintjének emelése.
  •  A meglévő ismeretanyag, tudáselemek kapcsolatrendszerének feltárásával új ismeretek rendszerbe foglalása, azok alkalmazása szokatlan szituációkban.
  • A felfedező tanulás útján a diákok pozitív attitűdjének erősítése környezetükkel.

 

A tevékenységközpontú feladatvégzés a különböző terhelhetőségű és teljesítőképességű gyerekek számára kihívást jelent.

A tanulók az iskolai színtérből kilépve újabb információk megszerzésével bővítik ismeretrendszerüket.

A kutatómunka tematikáját résztémákba szerkesztett feladatsorok tartalmazzák. A változatos feladatsorok lehetőséget teremtenek a hagyományos információ-szerzéstől a digitális ismeretek használatáig, egy-egy korosztály kíváncsiságára, tevékenységére, kreativitására építve.

Ehhez a kutatómunkához füzetekbe szerkesztett feladatsorokat ajánlunk, melyek gyakorlat orientáltságát mutatja, hogy sok esetben utána kell járni a megoldásoknak.

 

Füzettípusaink:

v  ÉR-GYŰ-KE  (3-4. évf.), a jó gyakorlat neve is ebből ered

v  Városnéző füzetek (5-8. évfolyam)

v  Iskolatörténeti füzetek (1-8. évfolyam)

v  Állampolgári füzetek (2-8. évfolyam)

 

Cél a megszerzett ismeretekre alapozva egy magasabb szintre juttatni a gyerekek képességeit, melyek segítik a gyakorlati életben  vagyis a mindennapokban való eligazodást. Elsősorban a szociális és állampolgári kompetenciákat erősíti, alakítja a közéletben való tájékozódást. A feladatok, olyan értékrendet közvetítenek, melyek a tanulókat segítik az információáradat kezelésében, a döntéshozatalban, a magatartási kultúra alakításában, a tudatos állampolgárrá fejlődésben.

Scroll to Top